Sedimentele aluvionare: instrument de explorare a lantanidelor și de îmbunătățire a prognozei privind resursele critice pentru tehnologii înalte

Cod proiect: PN 23 39 02 04

Responsabil proiect: Dr. Adriana ION

Proiectul propune explorarea detaliată (geochimică, mineralogică, radiometrică) a sedimentelor aluvionare din bazinele hidrografice ale râurilor din aria carpatică în vederea delimitării cât mai precise a unor arii de prognoză ce pot constitui surse potențiale de lantanide și elemente radioactive asociate, dar și de a evalua potențialul exploatabil al sedimentelor aluvionare ca resursă utilă de materii prime critice. Prin prelevarea sistematică de probe (sedimente din albia minoră și albia majoră), la densităţi crescute care să asigure reprezentativitatea formaţiunilor geologice pe care le străbat, a condiţiilor locale de relief şi hidrologice existente, prin analiza fizico-chimică, mineralogică, radiometrică şi statistică a probelor prelevate se doreşte realizarea unei imagini cât mai reale a distribuţiei lantanidelor și elementelor radioactive asociate, în sedimentele aluvionare, cu posibilitate identificării şi evaluării surselor geogene, a factorilor geochimici naturali care determină fracţionarea, migrarea și concentrarea ulterioară a acestora.

Acest studiu vizează cercetarea detaliată a sedimentelor aluvionare în zonele cu context geologic favorabil acumulărilor de lantanide și elemente radioactive asociate (zonele carpatice cu ocurențe de roci alcaline, pegmatite, granite, gnaise și șisturi cristaline, dar și zona piemontană a Carpaților Meridionali, caracterizată de depuneri masive de material clastic. Astfel, zonele carpatice de studiu sunt selecționate, ca arii de perspectivă, în funcție de gradul de probabilitate pe care acestea îl oferă de a conține rezerve de calitate exploatabilă, după cum urmează: (i) Zona Masivului Alcalin Ditrău – Carpații Orientali; ii) Bazinele hidrografice superioare al râurilor Jiu, Olt, Argeș – zona Carpaților Meridionali; iii) Zona mediană a Piemontului Getic, în secțiune transversală de la est la vest; iii) Zona cu ocurențe de roci alcaline din Munții Banatului.

Obiective

  • Realizarea unor probări sistematice, analize specializate de mare acuratețe și reprezentări cartografice adecvate. Hărțile geochimice vor detecta aureolele geochimice primare și secundare, contribuind astfel la conturarea unor posibile noi mineralizații, dar și la valorificarea complexă a materialului aluvionar.
  • Obținerea de informații suplimentare privind particularitățile geochimice ale lantanidelor și ale elementelor radioactive din seriile uraniului şi toriului în sistemul arie sursă – depozite de albie, cu posibilitatea identificării factorilor speciali și a proceselor geochimice care determină fracționarea, migrarea și acumularea lor în timpul transportului fluvial longitudinal.
  • Interpretarea complexă a informațiilor radiometrice achiziționate (distribuția intensității totale a radiației gama și a emanațiilor de radon) în vederea evidențierii şi conturării aspectelor de cartare geologică şi tectonică, profilate datorită contrastelor de radioactivitate existente între formațiunile geologice prezente în perimetrele de studiu.
  • Evaluarea riscului de mediu în contextul interesului crescut asupra monitorizării nivelului de radiații, respectiv radon, cu implicații asupra sănătății umane.

Rezultate