PersonalGalerie fotoDotarea TehnicăServicii

Despre laborator

Laboratorul GEOECOLAB, înființat în anul 1987, este un laborator specializat în domeniul mineralogiei, geochimiei ambientale și mediului, laborator care oferă suport științific și tehnic în domeniul geologiei, geochimiei, mineralogiei și cercetării analitice, dar și în alte domenii conexe de interes.
Preocupările laboratorului sunt canalizate pe îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor şi serviciilor prestate, pe transpunerea în practică a ideilor de cercetare, pe urmărirea permanentă a atingerii obiectivelor prestabilite și pe furnizarea consecventă de servicii de calitate pentru obținerea satisfacției beneficiarilor și îndeplinirea așteptărilor acestora.
Laboratorul cultivă o cultură organizaţională caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de rezultate durabile, susținerea lucrului în echipă, crearea şi menţinerea unei imagini reprezentative, încurajarea unei comunicări deschise, asumarea responsabilităţii deciziilor, orientări către performanţă.

Obiective strategice

 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor şi serviciilor prestate, cu diversificarea gamei acestora pentru satisfacerea clienţilor/beneficiarilor.
 • Dezvoltarea și extinderea tehnicilor experimentale de laborator și a metodologiilor aplicabile domeniului de activitate a institutului.
 • Instruirea și pregătirea continuă a personalului în vederea îmbunătățirii și perfecționării competenței profesionale și a însușirii celor mai noi informații de bună practică prin stagii de pregătire şi cercetare în laboratoare, instituţii academice, servicii geologice partenere naţionale şi internaţionale.
 • Implementarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității în cadrul laboratorului.
 • Furnizarea consecventă de servicii de calitate pentru obținerea satisfacției beneficiarilor și îndeplinirea așteptărilor acestora.
 • Exploatarea posibilităților de lucru sinergic cu alte colective din institut sau din alte institute atât din țară cât și din străinătate, în special laboratoare ale instituțiilor din cadrul EuroGeoSurvey.
 • Identificarea potenţialului de colaborare eficientă cu grupuri de cercetare tematică şi implicarea în proiecte corespunzătoare.
 • Atragerea de fonduri prin proiecte și programe naționale și internaționale.
 • Asigurarea vizibilității externe atât prin acțiuni de popularizare cât și prin activități de dezvoltare de aplicații de interes general.

Personal

Structura profesională cuprinde specialiști din domenii conexe, personal format atât din cercetători cu experienţă remarcabilă în laborator, cu aptitudini și performanțe demonstrate prin numărul de lucrări ştiinţifice publicate, cât şi prin participarea eficientă la realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale, doctori în științe, cât și tineri doctoranzi și masteranzi care au efectuat stagii de inițiere și perfecționare privind tehnicile analitice utilizate în laborator la universități și instituții de prestigiu atât din țară cât și din străinătate.

Servicii

Laboratorul GEOECOLAB, prin modul de organizare a activităților, cât și prin infrastructura existentă, oferă o gamă largă de servicii constând din investigații în domenii de interes general (geologie, geochimie, mineralogie, hidrogeochimie, protecţia mediului) sau de strictă specialitate, respectiv domenii emergente de interes, în conformitate cu standardele naționale, europene și internaționale, prin metode specifice adaptate oricărui mediu natural sau artificial, în acord cu cerințele oricărui beneficiar.

 1. Analize cantitative monoelement pe probe solide și lichide (apă, sol, sediment, roci, țesuturi animale și vegetale) pentru identificarea elementelor Al, Ag, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Cs, Hg, K, Mn, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Te, Zn, Zr prin spectrometrie de absorbție atomică.
 2. Analize chimice procentuale calitative și cantitative.
 3. Analize privind determinarea conținutului de mercur din probe solide și lichide prin combustie cu un analizor dedicat de mercur.
 4. Identificarea conținutului de elemente minore/majore din probe solide prin fluorescență de raze X – XRF (de la Be la U exceptând Li, gaze inerte, actinide).
 5. Analiza unor compuși moleculari prin spectrometrie UV-VIS-NIR.
 6. Pregătirea de probe pentru analiza prin microscopie electronică: tăerea eșantioanelor de roci în vederea executării secțiunilor subțiri şi lustruite, tăierea probelor cu precizie micronică cu control computerizat, șlefuirea suprafețelor de analizat în vederea obținerii unei rezoluții ridicate de imagine, curățarea probelor de pulberi sau depuneri organice în baie cu ultrasunete, acoperirea probelor cu diverse metale și carbon, criogenizare.
 7. Preanalize probe – analiza la microscopul stereografic și la microscopul calcografic, analiza preliminara la microscopul electronic cu scanare tip tabletop.
 8. Analize de compoziție și structură: analize chimice și structurale la măriri de ordinul sutelor de mii de ori, cu reprezentare prin imagini de înaltă calitate și prin hărți de distribuție a elementelor cu un microscop electronic cu baleiaj Zeiss Merlin Gemini 2 cu detectoare de electroni retrodifuzaţi şi de electroni secundari, având ataşate două spectrometre de fluorescenţă de raze X, cu dispersie după energie (EDS) şi după lungime de undă (WDS), dar și un spectrometru Raman.
 9. Analiza chimica roci, minereuri, soluri, sedimente prin ED-XRF, în teren, cu echipament portabil.
 10. Activităţi de teren (recoltare probe geologice) și măsurători ”in situ”: pH, conductivitate, turbiditate.
 11. Studii termice: pierderi calcinare, conținut procentual organic.
 12. Digestie cu microunde a probelor solide, lichide în scopul analizelor cantitative.
 13. Analize calitative și cantitative a constituienților majori, a elementelor minore și în urme din roci, minereuri, soluri, ape naturale sau reziduale, țesuturi animale sau vegetale.
 14. Determinarea unor elemente index în vederea stabilirii potențialului economic al unor zăcăminte.
 15. Determinarea compoziției chimice a unor produse naturale/artificiale în vederea stabilirii purității sau a contaminanților acestora.
 16. Studii privind impactul factorilor naturali și/sau antropici asupra condițiilor de mediu.
 17. Monitorizarea factorilor de mediu în zone cu risc de poluare ridicat.
 18. Obținerea prin microscopie electronică a unor informații calitative asupra reliefului și a compoziției chimice a suprafeței studiate, obținute prin captarea electronilor retrodifuzați; imagini topografice tridimensionale a suprafeței scanate.
 19. Hărți de distribuție pe element a compoziției chimice a suprafeței studiate microscopic.
 20. Hărți de distribuție a tuturor elementelor compoziției chimice a suprafeței studiate microscopic.
 21. Analize chimice calitative și semi-cantitative.

Dotarea tehnică

Laboratorul GEOECOLAB are o infrastructură de cercetare-dezvoltare multidisciplinară, adecvată desfășurării activității specifice institutului, de un înalt nivel de performanță, similar cu structurile europene cu preocupări comune, care răspunde exigenţelor de calitate impuse de standardele internaţionale.
La nivel național, laboratorul este unul dintre cele mai bine dotate, având atât aparatură de investigare modernă, cu programe software de ultimă generație, cât și cercetători specializați pe fiecare aparat în parte, laboratorul fiind în coordonarea și asigurând suport Muzeului Naţional de Geologie – Instalație de Interes Național. Laboratorul permite un domeniu larg de investigații pe probe anorganice și/sau organice, solide sau lichide, provenite din medii naturale sau artificiale, având în dotare următoarele:

 • Tăierea eşantioanelor de roci de mari dimensiuni în vederea executării de preparate (secțiuni groase sau secțiuni subțiri).

 • Pentru tăierea probelor în vederea înglobării si șlefuirii ulterioare (confecționarea secţiunilor lustruite).
 • pentru şlefuirea suprafeţelor de analizat în vederea obținerii unei rezoluţii de imagine ridicată.
 • sistem de curățare cu ultrasunete a probelor de pulberi sau depuneri organice.

Sistem de pregătire a probelor de înaltă calitate specific aplicațiilor SEM-EBSD prin:

 • secționare și tăiere în pantă;
 • finisare și curățare pentru probe SEM și EBSD;
 • tun ionic de mare de energie pentru frezare rapidă;
 • tun ionic de mică energie pentru lustruirea suprafeței și curățare;
 • suport specific de prepararea probelor cu poziționare de înaltă precizie;
 • monitorizarea în timp real a procesului de măcinare de înaltă rezoluție.
 • sistem de acoperire a probelor cu metale și grafit în scopul scurgerii la împământare a surplusului de electroni pentru probele care vor fi analizate la microscopul electronic.

 • sistem de dezagregare a probelor cu matrice complexă în vederea analizelor spectrometrice.

 • sistem de producere apă ultrapură.

 • necesar în inspectarea preliminară a rocilor, mineralelor, pulberilor, microfaunei și în fixarea acestora pe suporții microscopului electronic.

 • utilizat pentru punerea în evidenţă a mineralelor din componenţa rocilor sau a altor compuşi cristalini.

 • utilizat în identificarea și analiza semicantitativă a elementelor de la magneziu la uraniu; util și necesar achiziției de informații primare în locuri greu accesibile.

Folosit pentru analize de imagine, realizează:

 • analize chimice procentuale calitative și cantitative (detectează elementele de la beriliu la uraniu);
 • analize de imagine pentru informații calitative asupra reliefului și a compoziției chimice a suprafeței studiate, obținute prin captarea electronilor retrodifuzați;
 • imagini topografice tridimensionale ale suprafeței scanate;
 • hărți de distribuție pe element ale compoziției chimice pe suprafața studiată;
 • hărți de distribuție a tuturor elementelor chimice prezente pe surpafața analizată;
 • analize chimice calitative și cantitative obținute prin energii dispersive ale radiației X, EDS;
 • analize chimice calitative și cantitative obținute prin lungimile de undă ale radiației X, WDS;
 • analize chimice și structurale prin difracție de electroni retrodifuzați;
 • analize chimice și structurale prin Spectrometrie Raman;
 • detectarea structurii moleculare și cristaline a probelor prin catodoluminiscenţă şi footoluminiscenţă.

Cu patru module: flacără, cuptor de grafit (medii lichide si solide) și hidruri – realizează analize cantitative monoelement pe probe solide și lichide (apă, sol, sediment, roci, țesuturi animale și vegetale) pentru identificarea elementelor Al, Ag, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Cs, Hg, K, Mn, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Te, Zn, Zr.

 • analize chimice calitative și cantitative a probelor anorganice (soluții ce conțin ioni ai metalelor tranziționale), cât și a probelor organice;
 • analiza conținutului de azot total, azotiți, azotați, amoniu, fosfați, sulfați, sulfuri din probe de mediu, metale alcaline și alcalino-pământoase, metale grele din sol, sedimente, apă prin metode colorimetrice.

 • permite investigarea legăturilor chimice stabilite între atomii din probele organice sau anorganice;- utilizat pentru identificarea și caracterizarea compușilor chimici din probe solide complexe;
 • permite caracterizarea de structuri moleculare, nanostructuri, analiza compușilor organici în probe de mediu, mineralogie.

 • Spectrometru cu absorbție atomică dedicat măsurării cu o sensibilitate mai mare a conținutului de mercur din probe solide și lichide, geologice, de mediu și alte tipuri de probe.
 • Sistemul poate fi convertit cu ușurință de la CVAAS la analiza directă cu ardere termică AA.

 • analize calitative și cantitative a constituienților majori, a elementelor minore și în urme, în domeniul sodiu-uraniu, din roci, minereuri, soluri, ape naturale sau reziduale;
 • determinarea unor elemente index în vederea stabilirii potențialului economic al unor zăcăminte;
 • determinarea compoziției chimice a unor produse naturale/artificiale în vederea stabilirii purității acestora;
 • studii privind impactul factorilor naturali și/sau antropici asupra condițiilor de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu în zone cu risc de poluare ridicat.

 • oferă informații privind structura electronică și vibrațională a probei analizate;
 • analizează orice tip de probă solidă.

 • realizează analize din probe de apă: pH, temperatură, conductivitate, turbiditate, azot total, amoniu, azotiți, azotați, fosfați, fosfor total, clor total, clor liber, solide în suspensie, Escherichia coli, bacterii patogene coliforme.

 • detectează elementele de la bor la uraniu;
 • realizează analize chimice procentuale calitative și cantitative;
 • se obțin informații calitative asupra reliefului și a compoziției chimice a suprafeței studiate, obținute prin captarea electronilor retrodifuzați; imagini topografice tridimensionale a suprafeței scanate;
 • hărți de distribuție pe element a compoziției chimice a suprafeței studiate;
 • hărți de distribuție a tuturor elementelor compoziției chimice a suprafeței studiate;
 • analize chimice calitative și semicantitative.

Dr. Radu Violeta – Monica – CS I – Şef laborator
radumonica33(at)yahoo.com

Dr. Alexe Elena-Veronica – CS III
Dr. Dincă George – CS III
Ivanov Alexandru Anton – Inginer în domeniul protecției mediului
Dr. Popa Ionuț Ciprian – ACS
Filiuță Andra Elena – ACS
Szabo Robert – ACS
Turculeț Ana-Maria – ACS
Neagoe Jeanina – Tehnician determ. fizico-mecanice II

Contacteaza colectivul

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu politica de confidențialitate a Institutului Geologic al României