Cartografiere geologică a teritoriului României (GeoROMap)

Cod proiect: PN-23-39-01-01

Responsabil proiect: CS III Dr. Viorel Ilinca

Descriere

Proiectul își propune să continue programul de cartare geologică la nivel național în vederea descifrării structurii geologice a teritoriului României. Cunoașterea în detaliu a structurii geologice a teritoriului național are implicații majore, atât în mediul academic, cât și în societate. Rezultatele cartării geologice (hărțile geologice) deservesc o gamă largă de domenii, precum proiectele majore de infrastructură sau cele asociate industriei de exploatare a resurselor minerale, studiile mediu, analiza hazardurilor naturale și situațiile de urgență etc. Proiectul are ca obiective realizarea de hărți geologice și geotematice la diverse scări, dar abordează tangențial și probleme conexe precum patrimoniu geologic (geo-patrimoniu) sau alunecări de teren: (1) editarea și publicarea a unui număr de cel puțin 15 foi din Harta geologică a României scara 1.50.000; (2) editarea foilor din Harta geologică a României la scara 1:200.000; (3) elaborarea unei unei hărți cu rezervațiile naturale (geologice, paleontologice, geomorfologice și speologice) din România; (4) redactarea unei metodologii de cartare a alunecărilor de teren, atât la scară locală, cât și la scară regională/națională.

Metodologia de cercetare implică atât activitate de birou, cât și activitate de teren. Datele din teren vor fi colectate cu ajutorul aplicațiilor profesionale care rulează pe sisteme de operare mobile Android (ArcGIS Field Maps, LocusMap, ClinoMove, FieldMove etc.). Integrarea datelor de teren se va face utilizând programe dedicate de GIS și cartografie (ArcGIS Pro 3, OCAD Mapping Solutions etc.). Suportul topografic va fi realizat în cadrul proiectului prin interpretarea imaginilor aeriene și satelitare la rezoluții mari, iar pentru studiile de caz se vor folosi produse de fotogrammetrie la rezoluți foarte mari (ortofotoplanuri, model digital al terenului) obținute prin intermediul zborurilor cu drona. Produsele cartografice vor utiliza exclusiv date proprii, astfel încât Institutul Geologic al României să dețină în întregime drepturile de proprietate. Datele de sub-suprafață (foraje, profile seismice) vor fi analizate prin intermediul aplicațiilor dedicate și apoi integrate în modelul standard al hărții geologice folosit în Institutul Geologic al României.

Obiective

  •  Cartarea geologică în afara zonelor deja acoperite cu foi la scara 1:50.000, dar și actualizarea datelor de pe hărțile geologice deja publicate;
  • Editarea și publicarea foilor de hartă la scara 1:200.000;
  • Realizarea unei hărți a ariilor naturale protejate cu specific geologic, paleontologic, geomorfologic și speologic
  • Elaborarea unui ghid privind metodologia de cartare a alunecărilor de teren;
  • Convertirea datelor geologice în format shapefile (.shp).

Rezultate

  • Hărți geologice
  • Articole în reviste indexate în Web of Science
  • Articole în reviste indexate BDI