1. Avram E. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Zizin. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-3-9.
 2. Avram E., Andreescu I., Baltres A. , Drăgănescu A., Mihăilescu N., Munteanu E., Munteanu T., Seghedi A., Szász L., Vaida M. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Cernavodă. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-4-0.
 3. Avram E., Andreescu I., Baltres A., Mihăilescu N., Munteanu E. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Ostrov. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-5-7.
 4. Avram E., Andreescu I., Bombiță G., Szász L., Drăgănescu A., Pop G., Ghenea C. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Adamclisi. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-0-2.
 5. Avram E., Andreescu I., Munteanu E., Platon R., Stoian L. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Băneasa. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-1-9.
 6. Bordea S., Bordea J., Mantea G., Marinescu F., Ștefănescu M., Ionescu G., Popescu A. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Meziad. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-2-2.
 7. Bordea S., Bordea J., Ștefan A., Mantea G., Dimitrescu R., Dimitrescu M. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Stâna de Vale. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-03-3.
 8. Gheuca I., Bandrabur T., Săndulescu M., Bădescu D. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Hărlăgia. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-1-5.
 9. Iancu V., Marinescu Fl., Hârtopanu I., Conovici M., Stănoiu I., Gridan T., Conovici N., Popescu G., Strusievicz R. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Bâlvănești. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-6-9.
 10. Iancu V., Marinescu F., Stănoiu I., Gridan T., Conovici M., Savu H., Berza T., Țicleanu N., Lupulescu A., Conovici N. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Bala. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-5-2.
 11. Iancu V., Russo Săndulescu D., Rogge-Ţăranu E., Ghenea C., Olteanu R., Mihăilă N. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Surduc. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-8-8.
 12. Lupu M., Popescu G., Munteanu T., Pop G., Bindea G., Stelea I., Munteanu E. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Hațeg. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-4-6.
 13. Micu M. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Putna. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-6-4.
 14. Mirăuţă E., Ghenea C., Ghenea A., Mantea G., Baltres A., Seghedi A., Seghedi I., Szakács A. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Cataloi. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-3-3.
 15. Năstăseanu S., Mărunțeanu M., Stan N., Hârtopanu I., Șerban E. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Mehadia. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-01-9.
 16. Rusu A., Dimitrescu M., Dimitrescu R., Drăgănescu A., Szász L., Ștefan A. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Gilău. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-6-0.
 17. Rusu A., Dimitrescu R., Ștefan A., Boștinescu S., Săbău G. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Călățele. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-8-4.
 18. Rusu A., Lupu M., Nicolae I., Pană D., Popescu G., Szász L., Tatu M. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Tureni (Cheile Turzii). Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-7-7.
 19. Savu H., Hann H.P., Marinescu F. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Novaci. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-7-6.
 20. Săndulescu M., Bădescu D. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Brețcu. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-9-1.
 21. Săndulescu M., Bădescu D., Constantin P. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Brateș. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-2-6.
 22. Săndulescu M., Bădescu D., Mărunțeanu M., Băceanu I. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Mănăstirea Cașin. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-5-3.
 23. Săndulescu M., Bădescu D., Russo- Săndulescu D. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Țibleș. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-9-0.
 24. Săndulescu M., Constantin P., Bădescu D., Băceanu I. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Gura Humorului. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-00-2.
 25. Săndulescu M., Mureşan M., Mureşan G., Bandrabur T. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Sândominic. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-7-1.
 26. Săndulescu M., Mureșan M., Mureșan G., Săndulescu D., Alexandrescu G. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Tulgheș. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94669-9-5.
 27. Seghedi I., Szász L., Szakács A. (2019) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Poiana Stampei. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-9670-02-6.
 28. Ştefănescu M., Constantin P., Ivan V., Melinte M., Ştefănescu M. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Siriu. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-8-3.
 29. Ștefănescu M., Mihăilă N. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Aita. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94718-4-5.
 30. Ștefănescu M., Popescu I., Melinte M., Ivan V., Ștefănescu M., Papaianopol I., Popescu G., Dumitrică P. (2018) Harta geologică a României scara 1:50.000, foaia Nehoiu. Editura Institutului Geologic al României, București. ISBN 978-606-94601-0-8.