Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de inginer geolog, domeniul geologie, compartimentul Cartografie, GIS si Teledetecție, Departament – Geologie Regională, cu timp parțial de muncă ( 4 ore zi/ 20 de ore pe săptămână) pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să aibă o vechime de minim 10 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • Să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cunoșințe de operare PC – software Ocad, GIS , AscGes , Autocad, Global Mapper;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 27.04.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 28.04.2023, ora 11:00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 15:00, până cel târziu la data de 21.04.2023, ora 15:00.
Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.
Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunt.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie concurs Cartografie, GIS si Teledetecție, Departament –Geologie Regională

 1. Geotectonica României- Mircea Săndulescu, 1984, Editura Tehnică,
 2. Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-TimePath, Frank Sper, 1993-Mineralogical Society of America (cu exemplificări din aria Carpaților Meridionali),
 3. Principii de geologie structurală- Bruce Hobs, Winthrop Means, Paul Williams Editura Științifică și Enciclopedică București (cu exemplificări din aria Carpaților Meridionali).

Tematică

 • Geologia Carpaților Meridionali

Anunt PDF