INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI – IGR Bucureşti organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent manager cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul departamentului Tehnic Administrativ.

Condiţii pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii medii sau superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă
 • Să aibă cunoştinţe de operare PC cu programul Microsoft Office;
 • Să cunoască limba engleză la nivel, de minim, „BUN”;
 • Capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • Personalitate puternică, bine organizată;
 • Cunoaşterea temeinică a legislaţiei, care reglementează activitatea în domeniul secretariat
 • Abilităţi de comunicare, planificare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 05.04.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 07.04.2023, ora 11:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.GR. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 03.04.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original si copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 •  Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.Bibliografia de concurs este anexata prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

 

Bibliografie:

 1. Tehnici de secretariat – Lector univ. Nina Vârgolici, Colegiul Universitar de Administraţie şi Secretariat, Facultatea de Litere – Universitatea Bucureşti;
 2. Funcţiile secretariatului modern – Lector univ. Maria Pariza;
 3. Manualul de secretariat şi asistenţă managerială – Margit Gatjens -Reuter şi Claudia Behrens;
 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;