Anunț

Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geologie, specialitatea stratigrafie, pe durată nedeterminată, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie absolvent de studii superioare în geologie;
 • să aibă cunoștințe temeinice pentru postul scos la concurs;
 • să aibă titlu de master, sau înscris la cursuri de master;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 12.01.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 14.01.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 18.12.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având menţiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Anunt PDF

Tematica de examen

 • Unităţile structurale ale teritoriului României
 • Clasificarea rocilor sedimentare
 • Noţiuni de cartografie geologică şi GIS.

Bibliografie

 • Anastasiu, N. (1977) Minerale şi roci sedimentare, Editura Tehnică, Bucureşti
 • Dumitrescu I. (1962) Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică și cartare geologică. Editura Didactică și Pedagogică, București: -cap II – Considerații generale asupra hărților geologice.
 • Săndulescu, M. (1984) Geotectonica României, Editura Tehnică, Bucureşti
 • Tudose C., Ovejanu I. (2011), Elemente de sisteme informaţionale geografice, Editura Universitară, Bucureşti;