Elaborarea hărților naționale hidrogeologice și de vulnerabilitate a acviferelor, un suport necesar pentru autorități în stabilirea de măsuri adecvate de protejare a apelor subterane

Cod proiect: 19-45-01-02

Responsabil proiect:

Descriere

Desi sunt situate in subteran si in general sunt tratate ca niste sisteme semiînchise, mai greu susceptibile de a suferi influente antropice, acviferele de apa subterana freatice sunt vulnerabile la poluare, într-o masura care depinde de mai mulți factori ce pot fi evaluati si cuantificati. Vulnerabilitatea unui acvifer depinde in cea mai mare masura de cadrul geologic natural, de regimul de curgere al apelor subterane, de gradul de expunere al structurii acvifere la mediul subaerian. Acesti factori naturali sunt specifici fiecarui acvifer in parte, iar evaluarea lor poate conduce la elaborarea unui plan de masuri adecvat pentru protejarea lui.

Ȋn prezent, nu există coerența și corelarea institutiilor pentru realizarea de studii sistematice, ȋncadrate ȋntr-o strategie la nivel național, de inventariere și monitorizare ale diverselor lucrări de alimentare cu apă subterană: puțuri săpate manual, foraje de alimentare cu apă de mică și mare adâncime aparținând persoanelor particulare sau intreprinderilor de diferite profiluri.
Totuși, institute de cercetare și proiectare şi unități economice au preocupari ȋn acest domeniu, adesea ȋn legătură cu probleme concrete ivite la un moment dat: diminuări de debite de exploatare, apariția de poluanți ȋn apele exploatate etc.

Apele subterane sunt sisteme complexe a căror evoluție in timp și spațiu este controlată de o multitudine de factori atât geogenici cât și antropogenici. Dat fiind importanța socială și economică a apelor subterane în primul rând ca sursă de apă potabilă pentru comunitățile umane în continuă dezvoltare, dar si ca sursă de apă pentru irigații și alte folosințe, sau ca mediu de viață pentru diferite ecosisteme, este esențială asigurarea unui management eficient al acestora.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin statutul Institututului Geologic al României, acela de a realiza hărți tematice, obiectiv asumat prin Strategia IGR. Astfel, punctul de pornire în orice analiză referitoare la apele subterane îl reprezintă hărțile hidrogeologice, care sintetizează informațiile de bază pentru fiecare regiune. Din păcate, în acest moment Romania are doar harta hidrogeologică scara 1:1M, care acoperă întreg teritoriul României, iar hărțile 1:100 000 sunt întocmite doar pentru unele zone. Proiectul propune continuarea realizării hărții hidrogeologice scara 1:100 000 cu încă două foi de hartă.

Având prin statut misiunea de a armoniza prin colaborare cu țările vecine hărțile aferente științelor geonomice, institutul nostru își propune prin acest proiect să acorde o atenție specială caracterizării corpurilor de apă transfrontaliere.

Proiectul propus contribuie la integrarea hărților hidrogeologice în ansamblul datelor Pan-Europene care vor fi publicate prin două proiecte de hidrogeologie co-finanțate prin Programul GeoEra, HOVER și RESOURCE, în care IGR este partener.

Prin completarea hărții hidrogeologice a României cu foi de hartă pentru noi regiuni, proiectul sprijină autoritățile române în misiunea lor de raportare a stadiului implementății Directivelor Europene, (Water Framework Directive și Grounwater Directive), constituind un suport pentru implementarea de politici europene.

Obiective

 • Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbogațirea bazei de informații știintifice referitoare la cele 143 de corpuri de apă subterană, dintre care 17 sunt corpuri de apă transfrontaliere și de a pune la dispoziția autorităților informații utile privind gestionarea durabilă a resurselor de apă subterană.
 • Beneficiind de sintezele realizate în cadrul proiectului, stakeholderii pot lua măsuri care conduc la îmbunătățirea calității apei subterane și la prevenirea poluării acviferelor.
  Prin aplicarea unor metodologii inovative de prelucrare a unei game diverse de informații, prin integrarea, modelarea și vizualizarea datelor geospațiale, acest proiect va îmbunătăți înțelegerea sistemelor de apă subterană și interacțiunea lor cu apele de suprafață și cu cadrul geologic ce le gazduiește.

Rezultate

 
Faza 1

 • Inventarierea datelor existente pentru Dobrogea Centrală
 • Realizarea structurii bazei de date a forajelor hidrogeologice din Dobrogea Centrală și încărcarea cu date a acestei baze de date GIS

Faza 2

 • Inventarierea surselor de date aferente corpului de apă ROAG13 ‑ București (Formațiunea de Frătești)
 • Realizarea unei baze de date care va fi analizată în vederea evaluarii vulnerabilității corpului de apă ROAG13 ‑ București (Formațiunea de Frătești)
 • Evaluarea vulnerabilității la poluare a corpului de apa ROAG13 ‑ București (Formațiunea de Frătești)
 • Continuarea activitatilor aferente realizarii unei hărți hidrogeologice scara 1:100.000 in Dobrogea Centrala
 • Colectarea datelor
 • Realizarea suportului topografic al hărții hidrogeologice
 • Completarea informațiilor referitoare la geologia regiunii cu noi hărți geologice scara 1 :50.000
 • Promovarea parteneriatelor cu alte institute de cercetare
 • Continuarea lucrului la website-ul care pune la dispozitia cercetatorilor : Lexiconul litostratigrafic al Romaniei, lucrare de sinteza continand peste 1000 fise

Faza 3

 • Constituirea, la nivel național, a unei baze de date şi clasificarea informațiilor în funcţie vârsta depozitelor care găzduiesc diferite acvifere: depozite de vârstă Holocen, Pleistocen, Sarmaţian, Jurasic – Cretacic
 • Realizarea structurii bazei de date a forajelor hidrogeologice existente la nivel national
 • Realizarea unor hărţi sintetice la nivel național care să ofere o imagine globală a acviferelor de apă potabilă din Romania

Faza 4

 • Integrarea în baza de date geospațiale la nivel național, a datelor existente până în acest moment aferente acviferului Sarmaţian din Dobrogea de Sud
 • Evaluarea cu ajutorul metodei DRASTIC, a vulnerabilității la poluare a acviferului Sarmaţian din Dobrogea de Sud
 • Realizarea hărții care reflectă adâncimea la care se află fața apei în funcție de cota terenului
 • Completarea cu noi informații a bazei de date necesare realizării hărții hidrogeologice din Dobrogea Centrală

Faza 5

 • Integrarea în baza de date geospațiale la nivel național și internațional a datelor existente până în acest moment aferente acviferului Jurasic – Barremian din Dobrogea de Sud
 • Completarea cu noi informații științifice a bazei de date naționale de hidrogeologie
 • Completarea cu noi informații a bazei de date necesare realizarii hărții hidrogeologice din Dobrogea Centrală
 • Inventarierea tipurilor de clasificare existente în acest moment, pe baza căreia se poate stabili o tipologie a acviferelor carstice
 • Studiu de caz la Moneasa
 • Completarea cu noi informații științifice a bazei de date naționale de hidrogeologie

Faza 6

 • Studiu la scară națională privind volumele de apă potabilă cantonată in acviferele cu nivel liber ți acviferele sub presiune
 • Valorificarea informațiilor colectate si prelucrate în etapele anterioare, prin calcularea volumelor de apă existentă în acviferele din România pe baza parametrilor anterior inventariați.
 • Culegerea din teren a noi date menite să completeze informațiile existente la nivel național

Faza 7

 • Valorificarea informațiilor colectate din teren și analizarea lor.
 • Culegerea din teren a noi date menite să completeze informațiile existente la nivel național

Faza 8

 • PN19-45-01-02_Raport_faza I-2019
 • PN19-45-01-02_Raport_faza IIa-2019
 • PN19-45-01-02_Raport_faza IIb-2020
 • PN19-45-01-02_Raport_faza III-2020
 • PN19-45-01-02_Raport_faza IV-2020
 • PN19-45-01-02_Raport_faza Va-2020
 • PN19-45-01-02_Raport_faza Vb-2021
 • PN19-45-01-02_Raport_faza VIa-2021
 • PN19-45-01-02_Raport_faza VIb-2021
 • PN19-45-01-02_Raport_faza VIIa-2021
 • PN19-45-01-02_Raport_faza VIIb-2022
 • PN19-45-01-02_Raport_faza VIIIa-2022
 • ctr_anexa_10_raport_activitate_faza VIIb-2021