Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, Strada Caransebeș nr.1, sectorul 1.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei, în conformitate cu prevederile din Anexa la Hotărârea nr. 1399/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1067 din 29 noiembrie 2005, Partea I. Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.
Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.gov.ro.

 

ActiuniTermen limita
Publicarea anunţului pentru concurs15.03.2023
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților28.04.2023
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I08.05.2023
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I15.05.2023
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II23.05.2023
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător16.06.2023

 

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://igr.ro/

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: secretariat.ditt@research.gov.ro.

LISTA CU PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE APLICABILE INCD

  • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 207 din 24 martie 2014;
  • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial nr. 530 din 23 iulie 2003;
  • HOTĂRÂRE nr. 1.399 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, publicata in Monitorul Oficial nr. 1067 din 29 noiembrie 2005;
  • HOTĂRÂRE nr. 1.399 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, publicata in Monitorul Oficial nr. 1067 din 29 noiembrie 2005;
  • HOTĂRÂRE nr. 1.302 din 25 noiembrie 1996 privind înfiinţarea Institutului naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, publicata in Monitorul Oficial nr. 332 din 10 decembrie 1996;
  • HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial nr. 137 din 23 februarie 2011;
  • ORDONANŢA DE GUVERN nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicata in Monitorul Oficial nr. 643 din 30 august 2002

Documente

DenumirePDF
a) regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD; HG 1399 10_11_2005
b) contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii; CCM-IGR_2023-final
c) ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCD; Raport-de-activitate-IGR-2020
Raport_activitate_IGR-2021-final.doc
d) ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat; BILANT-2021
BILANT-2022
e) lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare; CONTRACT-CD-IGR
f) un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs; RAPORT FINANCIAR, BALANTA DE VERIFICARE, SITUATIA PATRIMONIULUI
g) lista cu principalele acte normative aplicabile INCD; Lista cu principalele acte normative aplicabile INCD
h) actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II; anexa ordin 6.129_2016 standarde minimale_0
Ordin-nr.-6129-din-2016-standarde minimale -titluri-didactice_1
i) domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD; Domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD
j) modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului; OMENCS-5184-2016-CONTRACTUL-CADRU-MANAGEMENT
k) bibliografia. Bibliografie-concurs-DG-INCD

In temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Anexa 3 la metodologie – REGULAMENT de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director general la INCD, aproba prin Hotărârea Guvernului nr. 576 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, Comisia pentru soluționarea contestațiilor, nominalizata prin Ordinul MCID nr.20510/24.04.2023 privind aprobarea comisiilor de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și listei membrilor supleanți pentru concursurile de ocupare a funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, comunica rezultatele contestațiilor depuse dupa publicarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea postului de director general la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetecției — IGR București

Numar dosar candidat

Numar contestatie candidat

Solutie

530061/28.04.2023

530105/09.05.2023

Respins

530063/28.04.2023

530160/24.05.2023

Respins

530067/28.04.2023

530167/24.05.2023

Respins