INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI – IGR Bucureşti organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de specialist resurse umane, cu norma intreaga, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul pentru inscriere la concurs:

 • Sa fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Sa cunoasca limba română, scris şi vorbit;
 • Sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Sa aiba studii superioare de lunga durata cu diploma de licenţa sau studii universitare de licenţa cu diploma in domeniul stiinte juridice sau stiinte economice;
 • Sa aiba calificări: Curs specializare în domeniul resurselor umane;
 • Sa aiba experienţa de minim 3 ani in domeniul resurselor umane;
 • Sa aiba cunostine de operare PC cu programul Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 15.11.2022 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 17.11.2022, ora 11:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.GR. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Secretariat, până la data de 28.10.2022, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original si copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexata prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Bibliografie specialist resurse umane

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 210/1999 privind concediul parental, cu modificările si completările ulterioare;
 3. HG nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 210/1999 privind concediul parental, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulteriore;
 5. HG nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 7. HG nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
 8. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 9. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 10. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. HG nr. 257/2011 privind Norma de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;
 14. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemuncă, cu modificările si completările ulterioare;
 15. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, , cu modificările şi completările ulterioare;
 16. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 17. Ordinul MMSS nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 19. OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata;