Institutul Geologic al României, organizează, concurs pentru ocuparea unui post de inginer geolog, compartimentul GeoResurse – Departamentul Geologie Regională, cu specializare în domeniul resurselor minerale şi energetice legate de roci sedimentare (sare, cărbuni, hidrocarburi) pe durată determinată cu timp parţial de muncă, de 4 ore pe zi.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să aibă o vechime de minim 10 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • Să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cunoşinţe de operare PC, Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 02.05.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 04.05.2023, ora 11:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul

I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 15:00, până cel târziu la data de 27.04.2023, ora 15:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original şi copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie

 1. Paraschiv D. (1975) – Geologia zăcămintelor de hidrocarburi din România. Ed. Institutului de Geologie şi geofizică, Studii tehnice şi economice, seria A, nr. 10, cap. VII şi VIII, https://igr.ro/wp-content/uploads/2021/02/STE_A_vl O.pdf;
 2. Stănescu V. (1993) – Zăcăminte de petrol. Ed. Universităţii Bucureşti, Voi. III – Cercetarea şi evaluarea geologică petrolieră;
 3. Petrescu I. Şi al. (1987) – Geologia Zăcămintelor de cărbuni. Voi. 2, Ed. Tehnică;
 4. Popa, M.E., Predeanu, G., (2018) – Coals of Romania: Geology petrology and use. International Journal of Coal Geology 200, 103-122, https://www.researchgate.net/publication/328617719_Coals_of_Romania_Geology_petrology_and_use;
 5. Stoica C., Gherasie I. (1981) – Sarea şi sărurile de potasiu şi de magneziu din România. Ed. Tehnică – cap. 3, 5 şi 7;
 6. Drăgănescu L. (1997) – Originea sării şi geneza masivelor de sare. Ed. Grafica Prahoveană, Ploieşti; cap. 6, 7; https://www.scribd.eom/doc/103257396/Originea-Sarii-Exploatarea-Sarii#
 7. Bădăluţă A. (1974) – îndrumător practic de zăcăminte de combustibili minerali (hidrocarburi, cărbuni, sare). Ed. Universităţii Bucureşti.