INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR București organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de lucrător gestionar, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii medii sau superioare de lungă durată cu diplomă de licență
 • Să aibă cunoștințe de operare PC cu programul Microsoft Office;
 • Să aibă capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • Să aibă personalitate puternică;
 • Să aibă aptitudini bune de comunicare;
 • Să aibă atenție distributivă;
 • Să aibă cunoștințe de contabilitate primară, aptitudini de a lucra cu documente și cunoștințe de legislație gestiune stocuri
 • Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 06.06.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 08.06.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 02.06.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original si copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;

Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;

Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul
instituţiei. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen,
dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie:

 1. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 3. Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice- de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. OMFP nr.2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, Anexa nr.2 – Norme specifice de utilizare a documentelor financiar – contabile – pentru:
  • NOTA DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE
  • BON DE CONSUM
  • AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII
  • FIȘA DE MAGAZIE
  • LISTA DE INVENTARIERE
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2 861/2009 – aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

TEMATICA

 1. Noțiunea de gestionar: definiție și condiții privind angajarea gestionarilor
 2. Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, pentru încălcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor.
 3. Nota de recepție și constatare diferențe, Fișa de magazie ( scopul și modalitatea de întocmire, circuitul documentului) .
 4. Planificarea și pregatirea realizării achiziției publice: – Etapele procesului de achiziție.
 5. Inventarierea. Constatarea plusurilor și minusurilor în gestiune.