INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR Bucuresti organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de Inspector documente secrete cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul departamentului Informații Clasificate.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii superioare de lungă durata cu diplomă de licență sau studii universitare de licență cu diplomă în domeniul juridic;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • Să aibă cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, etc);
 • Capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • Personalitate puternică, bine organizată;
 • Abilităţi de comunicare, planificare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 23.05.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 25.05.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 19.05.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţă medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la biroul resurse umane al institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Bibliografie:

 1. Legea 585 /2002
 2. Legea 781/ 2002
 3. Legea 182/ 2002
 4. Legea 53/2003 Codul Muncii
 5. Codul Administrativ
 6. HG 1302/1996
 7. HG 1399/2006