Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de inginer geolog, pe durată determinată de 7 luni, cu normă întreagă, în cadrul compartimentului Cartografie, GIS şi Teledetecţie.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Sa fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să fie licenţiat în geologie;
 • să aibă o vechime de minim 10 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • să aibă o vechime de minim 8 ani în cel puţin unul dintre domeniile: Litostratigrafie, Tectonică sau Cartografie;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • recomandarea de la locurile de muncă anterioare poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 30.01.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 01.02.2023, ora 11:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 15:00, până cel târziu la data de 19.01.2023, ora 15:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • cererea de înscriere (formular);
 • curriculum Vitae;
 • diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • pentru salariaţii IGR să prezinte fişele de autoevaluare completate pe ultimii doi ani;
 • carnetul de muncă/ extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere
 • medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • cazierul judiciar.
 • recomandarea scrisă de la ultimul loc de muncă, poate constitui un avantaj;

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

 

Tematică

 • Litostratigrafie
 • Tectonică
 • Cartografie şi cartare geologică
 • Geologia României

Bibliografie

 • Bames J., Lisle R.J. (2004) Basic geological mapping. John Wiley & Sons, 186 p.
 • Dumitrescu I. (1962) Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică şi cartare geologică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 292 p.
 • Hedberg H. (1976) International Stratigraphic Guide. John Wiley & Sons, 220 p.
 • Salvador A. (1994) International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure. Boulder, Colorado.
 • Săndulescu M. (1984) Geotectonică României. Editura Tehnică, Bucureşti, 335 p.
 • Săndulescu M. (1996) Istoria dezvoltării hărţilor tematice în geoştiinţe la Institutul Geologic al României. Anuarul Institutului Geologic al României, 69(1), 3-8.

Anunt PDF