Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de inginer chimist în specialitatea ingineria şi protecţia mediului, pe durată nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Laboratorului Geoecolab.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie absolvent de studii superioare în domeniul chimie/ingineria mediului;
 • să aibă diplomă de master în domeniul chimie/ingineria mediului;
 • sa aibă cel puțin 10 ani de vechime în domeniu;
 • să aibă cel puțin 5 ani de experiență privind tehnicile analitice instrumentale – spectrometria de absorbție atomică;
 • să fi fost implicat ca executant și responsabil de metodă analitică în procesul de acreditare RENAR a cel puțin unei metode de determinare a metalelor prin spectrometrie de absorbție atomică;
 • să aibă experiență în reglarea, optimizarea, utilizarea și întreținerea periodică a cel puțin 3 modele diferite de spectrometre de absorbție atomică.
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 05.10.2021 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 07.10.2021, ora 11.00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 01.10.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

Cererea de inscriere (formular);

 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Tematica concursului:

 1. Metode de analiză cantitativă și calitativă în chimie aplicată în practica laboratorului.
 2. Operații preliminare asupra probelor de analizat.
 3. Pregătirea probelor de analizat.
 4. Analiza instrumentală: metode electrochimice, spectrometrice moleculare, gravimetrice, volumetrice.
 5. Spectrometria de absorbție atomică (AAS) cu module de atomizare în flacără, cuptor și generare de vapori reci/hidruri – principii de funcționare și operare.
 6. Asigurarea calității rezultatelor. Erori posibile în analizele fizico-chimice.

Bibliografia concursului:

 1. Handbook of Analytical Techniques, Helmut Günzler (Editor), Alex Williams (Editor).
 2. Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Frank A. Settle (Editor)
 3. Atomic Absorption Spectrometry 3rd Edition, Author(s): Dr. Bernhard Welz, Dr. Michael Sperling.
 4. ISO 15586; ISO 15587; ISO 8288; ISO 12846; EN 16173; EN 16174; EN 16179.
 5. Eurachem Guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd Edition (2012).
 6. Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods (2014).