INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR Bucuresti organizează, la sediul central din București, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de economist în economie generală cu norma întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul departamentului Achiziții și Contracte.

Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățean român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii superioare de lunga durata cu diploma de licență sau studii universitare de licență cu diploma în domeniul științe economice;
 • Să aibă cunostinte de operare PC cu programul Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • Să aibă cunoștințe de lucru cu programe de contabilitate (programul Nexus constituie un avantaj);
 • Să aibă cunoştinţe temeinice cu privire la înregistrările contabile, de întocmire a documentelor financiar-contabile și a deconturilor:
 • Să aibă cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, etc);
 • Capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • Personalitate puternică, bine organizată;
 • Abilităţi de comunicare, planificare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 07.02.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 09.02.2023, ora 11:00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 02.02.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii și foile matricole (original și xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original și xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituției.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

 

Bibliografie economist în economie generală

 1. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 2139/2004 privind apobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 8. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 9. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar / actualizată;
 10. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;