Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din București, str. Caransebeș, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de director economic, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.
Condiţii de înscriere la concurs:

 • absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • să aibă master/specializare în managementul instituțiilor publice;
 • să aibă o vechime minimă în specialitatea studiilor – minim 10 ani în domeniul economic şi minim 3 ani într-o funcţie de conducere – constituie avantaj experiența într-o instituție de cercetare dezvoltare;
 • să aibă certificări privind membru CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), Camera Consultanţilor Fiscali din România;
 • să aibă Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi în conformitate cu OMFP nr. 496/2014;
 • să cunoască cel puţin o limbă de circulație internațională;
 • să aibă cunoștințe avansate de operare pe calculator Word. Excel, MS Office, Software Contabilitate, Financiar, Salarizare (Nexus), etc;
 • să aibă inteligență, gândire logică, capacitate de analiză și sinteză;
 • să aibă capacitate de organizare și conducere a activității direcției economice;
 • să aibă capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luare de decizii, prin furnizare de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala în relațiile cu oamenii;
 • obiectivitate în aprecierea și analiza științelor economice, financiare și sociale, receptivitate, spirit de echipă;
 • recomandare de la locurile de muncă anteriore poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfășura în data de 23.05.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfășura în data de 25.05.2022, ora 11.00.
În vederea participării la concurs, candidații vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 19.05.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mențiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afișare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Tematica pentru concursul de director economic

 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii în institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
 2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
 3. Reglementări legale privind controlul intern managerial al entităţilor publice.
 4. Reglementări şi principii de bază în domeniul achiziţiilor publice.
 5. Gestionarea financiară a proiectelor naţionale şi finanţate din fonduri externe nerambursabile.
 6. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare din institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
 7. Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Bibliografie pentru concursul de director economic

 1. H.G. 1302/1996 privind infiintarea Institutului national de cercetare-dezvoltare in domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei si teledetectiei – I.G.R. Bucuresti
 2. H.G. 1399/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele de Aplicare;
 5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, consolidată;
 6. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordinul nr. 286/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizat;
 9. O.G. nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv; consolidată
 10. O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului;
 11. O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea active lor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, consolidata;
 12. Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare,
 14. Legea 53/2003, consolidata.
 15. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 16. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, consolidata;
 17. Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii.
 18. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fortei de muncă, consolidată.
 19. HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.
 20. HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 20 15 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 20 15-2020 modificata si completata.
 21. HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).
 22. Hotărârea nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare modificata si completata.
 23. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 24. O.M.F.P. 1802/2014, actualizat.
 25. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice