Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS III,  specializarea – geofizică în cadrul IOSIN –Observator Geomagnetic Surlari, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să aibă titlul ştiinţific de doctor în geologie/geofizică;
 • Să aibă o vechime de minim 4 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • Să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • Să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • Să aibă cunoșințe de operare PC cu Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 07.11.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 09.11.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 14:00, până cel târziu la data de 03.11.2023, ora 14:00.

Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Fișa de autoevaluare;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunt.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Tematică:

 Geomagnetism, definiție și tipuri de variații ale câmpului geomagnetic;

Tipuri de măsurători și înregistrări ale câmpului geomagnetic realizate în observatoarele geomagnetice (instrumente de măsură, periodicitate, semnificație);

Furtunile geomagnetice (formare, descriere și impact asupra infrastructurilor de pe Pamant)

Aplicații ale măsurătorilor și înregistrărilor de câmp geomagnetic în diminuarea riscurilor și hazardelor naturale specifice.

Prospectiunea magnetică pentru zacaminte de minereuri – principiul metodei, aparatura, ridicări geomagnetice de prospecțiune la sol.

Localizarea fracturilor regionale și a maselor magmatice ascunse prin aeromagnetometrie.

Conturarea corpurilor magmatice ascunse și informații asupra fenomenelor legate de punerea în loc a acestora prin magnetometria la sol.

Identificarea acumularilor de minereuri de fier prin magnetometrie

Interpretarea geologică integrată a prospecțiunilor geofizice în probleme de localizare a zăcămintelor de minereuri. Studii de caz: mineralizația de fier de la Palazu Mare și mineralizația de porphyry copper de la Roșia Poieni.

Exemple de utilizare a magnetometriei pentru localizarea unor obiecte arheologice (castrul român de la Beroe, cetatea Histria) și pentru  datarea geofizică în arheologie.

 

Bibliografie :

1.GEOMAGNETISM, AERONOMY AND SPACE WEATHER: A JOURNEY FROM THE EARTH’S CORE TO THE SUN ISBN:9781108418485. 2019, Series: Special Publications of the International Union of Geodesy and Geophysics Ser., Cambridge University Press

2.GEOMAGNETISM Volume 4 Edited by J. A. JACOBS Institute of Earth Studies, The University College of Wales, Aberystwyth, Dyfed, UK, 1991

3.GEOMAGNETISM-CRISTIAN GEORGE PANAIOTU www.arsdocendi.ro ISBN (10) 973-558-240-6 ISBN (13) 978-973-558-240-1 Intermagnet Technical Reference Manual – INTERMAGNET Technical Reference Manual

4.ENCYCLOPEDIA OF GEOMAGNETISM AND PALEOMAGNETISM-ISBN-13: 978-1-4020-3992-8 Electronic publication under ISBN 978-1-4020-4423-6 and Print and electronic bundle under ISBN 978-1-4020-4866-1- Springer-2007

5.Geomagnetic Field Variations- K.-H. Glassmeier, H. Soffel, J. Negendank, Springer 2009, ISBN: 978-3-540-76938-5 e-ISBN: 978-3-540-76939-2

6.Geomagnetics for Aeronautical Safety-A Case Study in and around the Balkans edited by Jean L. Rasson and Todor Delipetrov, Springer, 2006. ISBN-13 978-1-4020-5023-7 (HB), ISBN-13 978-1-4020-5025-1 (e-book)

7.Botezatu R., Gherea Gh., Romanescu D., Vajdea V., Visarion M. 1976. Prospectarea geofizica a zacamintelor de minereuri. Editura Tehnica, Bucuresti, 1976, pag,. 20-27; 61-70; 108-122; 151-162; 206-215; 222- 225.

8.Constantinescu P., Moldoveanu T., Stefanescu D., Vajdea V., Visarion M. 1979. Geofizica inginereasca, Editura Tehnica, Bucuresti, 1979, pag. 289-305.