INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR București organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS III în domeniul Geologie, Specializarea Sedimentologie-Cartografie geologică, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul departamentului de Geologie Regională, Compartimentul Cartografie, GIS și Teledetecție

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

• Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

• Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

• Să aibă studii superioare de lungă durata cu diplomă de licență sau studii universitare de licență cu diplomă în domeniul Geografie/Geologie;

• Să aibă titlul ştiinţific de doctor;

• Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afară învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;

• Să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;

• Să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;

• Să cunoască Programe: GIS, cartografie.

• Să aibe disponibilitate pentru deplasări în teren

• Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 04.07.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 06.07.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 29.06.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

• Cererea de înscriere (formular);

• Curriculum Vitae;

• Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);

• Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);

• Cartea de identitate (original şi xerocopie);

• Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;

• Fișa de autoevaluare

• Adeverinţă medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;

• Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la biroul resurse umane al institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Tematică: stratigrafie, cartografie geologică, sedimentologie

Bibliografie

  1. Anastasiu N., Jipa D. (2000) Texturi și structuri sedimentare. Editura Universității din București, p. 320.
  2. Dumitrescu I (1962) Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică și cartare geologică. Editura Didactică și Pedagogică, București (p. 13-26).
  3. Năstase A, Osaci-Costache G (2005) Topografie. Cartografie. Editura Fundației România de Mâine, București (137-230).
  4. Salvador A. (2013) International Stratigraphic Guide. Geological Society of America, p. 214.
  5. Săndulescu M. (1988) Cenozoic tectonic history of the Carpathians. In: Royden L.H., Horváth F. (eds.) The Pannonian Basin: a study in basin evolution. AAPG MEMOIR, 45, p. 17–25.
  6. Săndulescu M. (1996) Istoria dezvoltării hărților tematice în geoștiințe la Institutul Geologic al României. Anuarul Institutului Geologic al României, 69 (1), 3–8.