INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI — IGR Bucureşti organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS III în domeniul Geologie, Specializarea Mineralogie, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Laboratorului de Radiometrie şi Raze X.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățean român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă studii superioare de lungă durata cu diplomă de licenţă sau studii universitare de licenţă cu diplomă în domeniul Geografie/Geologie;
 • Să aibă titlul științific de doctor;
 • Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afară învățământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
 • Să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • Să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 11.07.2023 – ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura in data de 13.07.2023, ora 11:00. in vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 06.07.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original şi copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncăl adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Fişa de autoevaluare;
 • Adeverinţă medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la biroul resurse umane al institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

ANUNȚ PDF

 

Tematică

Mineralogie, mineralogia pegmatitelor

Bibliografie

 • Androne, D. A.-M. (2005) – Geochimia şi potenţialul metalogenetic aI câmpului pegmatitic Contu-Negovanu (Munţii Lotru-Cibin). Ed. Tehnopress, Iaşi, 259 p.
 • Androne, D. A.-M., Dorohoi, D.-O., Ţîmpu, D. (2008): Physical methods of identification of feldspars from granitic pegmatites. Rom. Journ. Phys., 53, 1-2, 279-286.
 • Constantinescu, E. & Matei, L. (1996): Mineralogie determinativa. Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 555 p.
 • Costin, G. & Luffi, P. (2004): Echilibre minerale. Ed. Cartea Universitară, 143 p., Bucureşti.
 • Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J. (1992): An introduction to the rock-forming minerals. 2-nd edition. Longman Ed., Hong Kong, 696 p.
 • London, D. (1984): Experimental phase equilibra in the system LiA1SiO4-Si02-H20: Apetrogenetic grid for lithium — rich pegmatites. American Mineralogist, 69, p. 995-1004.
 • Murariu, T., Răileanu, M., Calcan, C.D. (2008): The geochemial role of the alkalinity of crystallization environment in the genesis of pegmatites from the Carpathian province, Romania. An. Şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Geol., 54, 39-45.
 • https://opengeology.org/Mineralogy