Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS III, domeniul geologie, specializarea – petrografie metamorfică, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetăţen român, cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi să aibă domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să aibă titlul ştiinţific de doctor;
 • Să aibă o vechime de minim 4 ani in activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior sau să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare într-o revistă cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • Să aibă experienţă ca membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie sau ca director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • Să aibă cunoşinţe de operare PC;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 03.03.2023, ora 11:00 şi o probă interviu care se va desfăşura în data de 06.03.2023, ora 11:00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.GR. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane. în intervalul orar 9:00 -15:00, până cel târziu la data de 28.02.2023, ora 15:00.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original şi xerocopie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Certificat de cazier judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs si tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunţ.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie concurs CS III, domediul – geologiei, specializarea – petrografie metamorfică

 1. Balintoni I., Balica C., Mihai N. Ducea M.N., Hann H.P (2014) Peri-Gondwanan terranes in the Romanian Carpathians: A review of their spaţial distribution, origin, provenance, and evolution. Geoscience Frontiers 5, 395-411.
 2. Frost B.R., Frost C.D. (2014) Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology. Cambridge University Press, 303 p.
 3. Iancu V., Berza T., Seghedi A., Gheuca I., Hann H.P. (2005) Alpine polyphase tectono-metamorphic evolution of the South Carpathians: a new overview. Tectonophysics, 410, 337-365.Parrish R.R. (1990) U-Pb dating of monazite and its application to geological problems. Can. J. Earth Sci. 27, 1431-1450.
 4. Săndulescu M. (1984) Geotectonica României. Editura Tehnică, Bucureşti, 335 p.
 5. Spear F.S. (1993) Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Path. Mineralogical Society of America, 799 p.

 

Tematică

 1. Caracterizarea rocilor metamorfice (tipuri, faciesuri etc.)
 2. Unităţi de soclu în Carpaţii Meridionali
 3. Metode de datare a rocilor metamorfice