Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de CS III, domediul – geologiei, specializarea – hidrogeologie în cadrul IOSIN MNG, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să fie licenţiat în geologie;
 • Să aibă titlul ştiinţific de doctor;
 • Să aibă o vechime de minim 4 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • Să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • Să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • Să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţională sau internaţională obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • Să aibă cunoșințe de operare PC cu programul, linux, pascal, Microsoft Office;
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 16.05.2023, ora 11:00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 18.05.2023, ora 11:00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de candidatură la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Compartimentul Resurse Umane, în intervalul orar 9:00 – 15:00, până cel târziu la data de 12.05.2023, ora 15:00.
Dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.
Bibliografia de concurs si Tematica pentru examen sunt anexate prezentului anunt.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Bibliografie concurs CS III, domediul – geologiei, specializarea – hidrogeologie în cadrul IOSIN MNG.

 1. Stefan Airinei – Geotermia cu aplicatii la teritoriul Romaniei, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1987.
 2. Serban Veliciu – Contributii privind prospectiunea geotermica a apelor termale cu aplicatii in R.S. Romania. Studii tehnice si Economice, seria D, 1988, Institutul de Geologie si Geofizica, Bucuresti.
 3. Reinjection of thermal water https://www.interregdanube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/36/f83aa7759da72fbc06d4a7d62602fb77da1c3bf8.pdf
 4. Preda I., Maroși P. (1971) – Hidrologie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.
 5. Pricăjan A. (1972) – Apele minerale și termale din România. Ed. Tehnică, București.
 6. Scrădeanu D., Gheorghe Al. (2007) – Hidrologie generală Ed. Universității din București.

Tematică

Geotermie – aplicatii la teritoriul României, prospecțiunea geotermică, zăcăminte hidrominerale din România, cercetări hidrologice în etapele de prospecțiune și explorare, condiții naturale de acumulare și răspândire a apelor subterane.