INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI – IGR București organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de contabil, studii superioare, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățean român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență;
 • Să aibă experienţă de minim 3 ani în domeniul contabilitate;
 • Să aibă cunoştinţe de lucru cu programe de contabilitate (programul Nexus constituie un avantaj);
 • Să aibă cunoştinţe temeinice cu privire la înregistrările contabile, de întocmire a documentelor financiar-contabile;
 • Să aibă cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, etc);
 • Recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;
 • Să aibă capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • Să aibă personalitate puternică, să fie o persoană bine organizată;
 • Să aibă abilităţi de comunicare, planificare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 08.08.2023 – ora 11:00 şi o probă interviu care se va desfăşura în data de 10.08.2023, ora 11:00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, până la data de 04.08.2023, ora 14:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original si copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

 

Tematică și bibliografie

Tematică:

1. Contabilitate:

a. Contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
b. Contabilitatea activelor imobilizate corporale și ne-corporale (reguli de evaluare, amortizare, reevaluare imobilizări corporale)
c. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exerciţiului financiar;

2. Impozitul pe profit.

3. TVA.

Bibliografie:

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată.
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi ne-corporale.
 4. Legea 500/2002 – privind finanțele publice
 5. OMFP nr. 1802/2014 – Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale ṣi situaţiile financiare anuale consolidate.
 6. Legea nr. 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare.
 7. OMFP nr. 2634/2015 privind registrele și formularele financiar – contabile.