Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1. sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie, specialitatea Mineralogie, pe durată nedeterminată.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie absolvent de studii superioare în geologie;
 • să aibă cunoştinţe temeinice în specializarea mineralogie;
 • să aibă titlul de Doctor în Geologie;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;
 • recomandarea de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşură în data de 12.07.2021 – ora 11.00, urmată de o probă practică care se va desfăşură în data de 14.07.2021, ora 11.00 şi proba interviu care se va desfăşură în data de 16.07.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, pană la data de 09.07.2021, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe (original şi xerocopie sau xerocopie având menţiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la secretariatul institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Tematică concurs cercetător ştiinţific în geologie

 1. Mineralele componente ale principalelor tipuri de roci
 2. Mineralogeneza depozitelor hidrotermale
 3. Determinarea microscopică a mineralelor opace

 

Bibliografie pentru postul de cercetător ştiinţific în geologie

 • Deer W. A., FRS, Howie R. A. , Zussman J. (2013) An Introduction to the Rock-Forming Minerals, 3rd edition, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, 498 pp.
 • Pirajno F. (2009). Hydrothermal processes and mineral systems. Springer Science & Business Media, 1250 pp.
 • Pracejus, B. (2015). The ore minerals under the microscope: an optical guide. Second Edition, Atlases in Geoscience 3, Elsevier, 1098 pp.