Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea mineralogie, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie licenţiat în geologie;
 • să aibă titlul ştiinţific de doctor;
 • să aibă o vechime de minim 4 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
 • recomandare de la locurile de muncă anteriore poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 01.04.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 05.04.2022, ora 11.00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 30.03.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Pentru salariaţii IGR să prezinte fişele de autoevaluare completate pe ultimii doi ani;
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunț PDF

Tematică concurs

 • metamorfisul de contact asociat magmatismului banatitic

Bibliografie

 • Berza, T., Constantinescu, E., Vlad Ş.N. (1998): Upper Cretaceous magmatic series and associated mineralization in the Carpatho-Balkan Orogen. Resour. Geol. 48, 291-306
 • Cioflica, G. & Vlad, S.E. (1977): Outline on the present state of skarn knowledge in Romania. Rev Roum Geol. Geophys. Geogr, Ser. Geol. 21: 11-17.
 • Costin, G. & Luffi, P. (2004): Echilibre minerale. Ed. Cartea Universitară, 143 p.
 • Einaudi, M.T., Meinert, L.D., & Newberry, R.J. (1981): Skarn deposits: Economic Geology 75th Anniversary Volume, 317- 391.
 • Ilinca, G. (2012): Upper cretaceous contact metamorphism and related mineralization in Romania. Acta Min.-Petr. Abstr. Ser. 7, 59 – 64.
 • ILINCA, G. (2010): Classic skarn localities of Romania: contact metamorphism and mineralization related to late Cretaceous magmatism. Mineralogica Petrographica, Field guide series, Szeged, 23, 50p.
 • Ilinca, G., Marincea, S., Russo-Sãndulescu, D., Iancu, V. & Seghedi, I. (1993): Mineral occurrences in Southwestern Banat, Romania. Rom. J. Mineral., 76, Suppl. 2, 40 p.
 • KORZHINSKII, D.S. (1950): Differential mobility of components and metasomatic zoning in metamorphism. Intern. Congr. G.B., 1948, London.
 • Pertsev, N.N. (1977): High-temperature metamorphisme and metasomatism in carbonate rocks. Isdateltsvo Nauka, 256 p.
 • Şeclăman, M. (1986): Introducere în termodinamica sistemelor minerale. Ed. Academiei Române.
 • Ştefan, A., Lazăr, C., Berbeleac, I., Udubaşa, G. (1988): Evolution of the banatitic magmatism in the Apuseni Mts. and the associated metallogenesis. D. S. Inst. Geol. Geofiz. 72-73/2, 195-213.