Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific în geologie gr. III cu specializarea geologie structurală, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie licenţiat în geologie;
 • să aibă titlul ştiinţific de doctor;
 • să aibă o vechime de minim 4 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învăţământul superior;
 • să aibă o vechime de minim 8 ani în alte activităţi din profilul postului;
 • să aibă cel puţin 2 lucrări indexate BDI în calitate de prim autor sau o lucrare cotată ISI, în calitate de prim autor;
 • să fie membru în cel puţin 3 proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale obţinute prin competiţie sau director/responsabil pentru cel puţin 1 proiect naţional sau internaţional obţinut prin competiţie;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
 • recomandare de la locurile de muncă anteriore poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 08.04.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 12.04.2022, ora 11.00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 06.04.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Pentru salariaţii IGR să prezinte fişele de autoevaluare completate pe ultimii doi ani;
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

ANUNT PDF

Bibliografie

Tematica

Falii:

 • terminologie;
 • elementele unei falii;
 • principalele tipuri de falii;
 • asociaţii de falii;
 • zone de forfecare;
 • şariaje;
 • roci asociate faliilor (cataclazite, milonite).

Cute:

 • elementele unei cute;
 • tipuri de cute;
 • cute asociate faliilor;
 • cute asociate şariajelor.

Structuri planare secundare:

 • foliaţie;
 • clivaj de fractură;
 • clivaj de dizolvare;
 • clivaj de crenulaţie;
 • stratificaţie diferenţială;
 • foliaţie de plan axial;
 • structuri S-C;
 • formatea foliaţiei.

Elemente structurale liniare:

 • striuri de alunecare;
 • liniaţii de intersecţie;
 • liniaţii de crenulaţie;
 • liniaţii de întindere;
 • liniaţii minerale;
 • mulioane şi baghete;
 • budine.

Structuri de tip diapiric:

 • domuri de gnaise;
 • sâmburi de complexe metamorfice;
 • domuri de sare;
 • corpuri magmatice.