Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în geologie, specialitatea Hidrogeologie şi GIS, pe durată nedeterminată, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie absolvent de studii superioare în geologie;
 • să aibă cunoştinţe temeinice în specializarea GIS;
 • capabilităţi tehnice pentru domeniul GIS (ArcGIS desktop) o specializare în domeniul GIS sau dovedirea unei experienţe notabile o activitate în domeniul GIS minim 2 ani (poate fi şi în timpul studiilor)
 •  să aibă diplomă de maşter, sau să fie înscris la cursurile de maşter;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;
 • recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 30.06.2021 – ora 11.00, urmată de o probă practică care se va desfăşura în data de 02.07.2021, ora 11.00 şi proba interviu care se va desfăşura în data de 05.07.2021, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 25.06.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie avSnd menţiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilidtd profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

Bibliografie