Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în Geografie/Geologie, specialitatea GIS – Cartografie (cu activitate de teren) pe durată nedeterminată, la IGR.

Condiţii de înscriere la concurs:

• să fie absolvent de studii superioare Geografie/Geologie;

• să aibă cunoştinţe de GIS și Cartografie (din foaia matricolă, sau activitate desfăşurată);

• să aibă diplomă de master, sau să fie înscris la cursurile de master;

• să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;

• să aibă cunoştinţe de operare PC;

• recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 06.06.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu şi probă practică care se vor desfăşura în data de 08.06.2022, ora 10.00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 01.06.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 1. Cererea de inscriere (formular);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 4. Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 5. Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 6. Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 7. Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 8. Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.
Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Bibliografie concurs Specializare: GIS şi Cartografie

 1. Dumitrescu I [1962) Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică şi cartare geologică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (p. 13-26].
 2. Imbroane AM [2012) Sisteme informatice geografice. Volumul I Structuri de date. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 3. Imbroane AM (2018) Sisteme informatice geografice. Volumul II Analiză spaţială şi modelare. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 4. Năstase A, Osaci-Costache G (2005) Topografie. Cartografie. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti (137-230).