Institutul Geologic al Romaniei, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare în chimie, pe durată nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Laboratorului Geoecolab.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să fie absolvent de studii superioare în domeniul chimie/ingineria mediului;
 • să aibă diplomă de master sau să fie înscris la cursurile de master;
 • ă cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză;
 • să aibă cunoştinţe de operare PC;
 • aptitudini pentru lucrul în echipă, seriozitate, finalizare a sarcinilor cerute, spirit de inovare.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 04.05.2022 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 06.05.2022, ora 11.00.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 02.05.2022, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular);
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverinţe ( original si xerocopie sau xerocopie având mentiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă şi experienţa profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei, opţional);
 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numarul de telefon 0314033410.
Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunț PDF

Concurs pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare în Chimie

Tematica concursului:

 1. Metode de analiză cantitativă și calitativă în chimie aplicată în practica laboratorului.
 2. Operații preliminare asupra probelor de analizat.
 3. Pregătirea probelor de analizat.
 4. Analiza instrumentală: metode electrochimice, spectrometrice moleculare, gravimetrice, volumetrice.
 5. Asigurarea calității rezultatelor. Erori posibile în analizele fizico-chimice.

Bibliografia concursului:

 1. Analiză instrumentală, Andrei Florin Dăneț, Editura Universității din București, 2010.
 2. Chimie Analitică și Instrumentală, Horea Iustin Nașcu, Lorentz Jantschi, Academic Pres & Academic Direct, 2006.
 3. Organic Structures from Spectra, L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, Fourth Edition, editura Wiley, Chichester, 2008.
 4. Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Frank Settle, editura Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, 1997.