INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI – IGR București organizează, la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de ACS în domeniul Geografie cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul departamentului de Geologie Regională, Compartimentul Cartografie, GIS și Teledetecție Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru înscriere la concurs:

 • Să fie cetățen român, cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă studii superioare de lungă durata cu diplomă de licență sau studii universitare de licență cu diplomă în domeniul Geografie/Geologie (Științele Pământului );
 • Să aibă cunoştinţe de utilizare ArcGIS for Desktop și QGIS:
  – lucru cu instrumente de editare avansată și topologie;
  – creare de simbolori cartografice;
  – utilizare de baze de date geospațiale, precum file geodatabase, postgresql-postgis, sql server;
  – geomorfometrie;
  – analize spațiale avansate;
  – un avantaj este oferit de cunoașterea limbajelor de programare SQL și Python.
 • Să aibă diplomă de master, sau să fie înscris la cursurile de master;
 • Să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, preferabil engleză
 • Disponibilitate pentru deplasări în teren;
 • Recomandare de la locul de muncă anterior poate constitui un avantaj.

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 26.06.2023 – ora 11:00 şi proba interviu(cuprinde și o probă practică) care se va desfăşura în data de 28.06.2023, ora 11:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, biroul resurse umane, până la data de 23.06.2023, ora 15:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de înscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie);
 • Diplomele cursurilor de specializare absolvite (original și copie);
 • Cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original și xerocopie sau xerocopie având mențiunea “conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Adeverinţă medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, tematica de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la biroul resurse umane al institutului, la numărul de telefon 0314033400.

Bibliografia de concurs este anexată prezentului anunț.

Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Tematică: Cartografie și GIS

Bibliografie

Dumitrescu I (1962) Curs de geologie structurală cu principii de geotectonică și cartare geologică. Editura Didactică și Pedagogică, București (p. 13-26).

Imbroane AM (2012) Sisteme informatice geografice. Volumul I Structuri de date. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Imbroane AM (2018) Sisteme informatice geografice. Volumul II Analiză spațială și modelare. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Năstase A, Osaci-Costache G (2005) Topografie. Cartografie. Editura Fundației România de Mâine, București (137-230).

Salvador A. (2013) International Stratigraphic Guide. Versiunea scurtă disponibilă online pe site-ul Comisiei Internaționale de Stratigrafie: ( https://stratigraphy.org/guide/ ).

Săndulescu M. (1996) Istoria dezvoltării hărților tematice în geoștiințe la Institutul Geologic al României. Anuarul Institutului Geologic al României, 69 (1), 3–8.