Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de economist în economie generală, pe durată nedeterminată, în cadrul Biroului Financiar – Contabilitate.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • să aibă studii superioare economice;
 • să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-contabilitate;
 • cunoaşterea temeinică a legislaţiei, care reglementează activitatea în domeniul financiar- contabil;
 • să aibă cunoştinţe de lucru cu programe de contabilitate (programul Nexus constituie un avantaj);
 • să posede cunoştinţe în domeniul salarizării;
 • să aibă cunoştinţe temeinice cu privire la înregistrările contabile, de întocmire a documentelor financiar-contabile şi a deconturilor:
 •  să aibă cunoştinţe avansate de operare calculator (Microsoft Office, etc);
 • capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică;
 • personalitate puternică, bine organizată;
 • abilităţi de comunicare, planificare şi coordonare ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu colaboratorii;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfăşura în data de 09.07.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfăşura în data de 13.07.2020, ora 11.00.

în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul I.G.R. din Bucureşti, str. Caransebes, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu 07.07.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original şi xerocopie); r Carnetul de muncă/ adeverinţe (original si xerocopie);
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei),

Opţional:

 • Adeverinţa medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informaţii suplimentare despre condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obţine la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidaţii selectaţi în vederea participării la concurs vor fi anunţaţi telefonic şi prin afişare la sediul instituţiei.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

BIBLIOGRAFIE – Post Economist în economie generală:

 1. OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. II.G. nr. 2139/2004 privind apobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mi jloacelor fixe;
 7. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale