Institutul Geologic al României, organizează la sediul central din București, str. Caransebeș, nr. 1, sectorul 1, concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific în geologie specializarea geologie structurală la Litoteca Națională.

Condiții de înscriere la concurs:

 • să fie licențiat în geologie;
 • să aibă titlu științific de doctor;
 • să aibă o vechime de 2 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare sau în învățământul superior sau să aibă o
 • vechime de 4 ani în alte activități din profilul postului;
 • să aibă cel puțin 2 articole în reviste indexate BD1, dintre care una în calitate de prim-autor, sau un articol
 • cotat ISI în calitate de prim-autor;
 • să fie membru în cel puțin un proiect de cercetare național sau internațional, obținut prin competiție;
 • să aibă cunoștințe de operare PC;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională;
 • recomandarea de la locul de muncă anterior poale constitui un avantaj;

Concursul constă într-o probă scrisă care se va desfășura în data de 09.07.2020 – ora 11.00, urmată de un interviu care se va desfășura în data de 13.07.2020, ora 11.00.

In vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal, la sediul l.C.R. din Bucureşti, str. Caransebeş, nr. 1, sectorul 1, Biroul Resurse Umane, până cel târziu la data de 06.07.2020, ora 15.00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Cererea de inscriere (formular):
 • Curriculum Vitae;
 • Diplomele de studii şi foile matricole (original fi xerocopie);
 • Fâsele de autoevaluare completate pe ultimi doi ani;
 • Carnetul de muncă/ adeverințe (original si xerocopie unu xerocopie având mențiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea in muncă şi experientă profesională; Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă; (recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu,caracterizarea profilului profesional moral al persoanei, opțional);
 • Adeverință medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Informații suplimentare despre condițiile de participare, bibliografia de concurs şi despre completarea formularelor necesare înscrierii se pot obține la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0314033410. Candidații selectați în vederea participării la concurs vor fi anunțați telefonic şi prin afișare la sediul instituției.

Vor fi selectați numai candidații care îndeplinesc condițiile de înscriere și care au depus, în termen, dosarul complet de candidatură.

Anunt PDF

BIBLIOGRAFIE CONCURS CS GEOLOGIE STRUCTURALĂ

 • Pauliuc S., Dinu C., Geologie structurală, 1985, Editura tehnică, București, 340 p.
 • Hobbs B. E., Means W. D., Williams P. F., 1988, Principii de geologie structurală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 477 p. (traducere din limba engleză).