Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0346

Numărul contractului 29PCCDI

Acronim GEORES

Încheiat în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, PN III, Programul P1 – Dezvoltarea Sistemului Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Subprogram 1.2. Performanţă instituţională – Proiecte complexe realizate în consorţii CDI

 • Director de proiect: CS I dr. ing. Ştefan Marincea
 • Perioada de implementare: Martie 2018 – Decembrie 2020
 • Valoarea totală: 2.039.918,00

Parteneri:

 • Insitutul Geologic al României (instituţia coordonatoare);
 • Institutul de Geodinamică al Academiei Române;
 • Universitatea din Bucureşti.

Rapoarte stiintifice:

Lista publicatiilor aferenta proiectului:

 

Proiectul propus intenţionează să aducă date noi asupra mineralizaţiilor de W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb (metale high-tech critice pentru Uniunea Europeană) dintr-o serie de depozite de skarne din România (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Masca Baisoara şi Băiţa Bihor). Cercetarea va fi orientată spre studiul cristalochimic, cristalografic, de politipie, de comportament termic şi IR al unor minerale din grupul tungstatilor, boratilor magnezieni, sulfurilor, sulfosarurilor, oxizilor de Mg. Efectuarea de vârste Re-Os pe molibdenit va contribui la stabilirea epocii metalogenezei. Silicaţii calcici şi carbonatii asociati vor fi de asemenea investigati. Rafinamentele structurale, analizele termice şi spectrometrice ale mineralelor din aceste grupuri sunt de multe ori rare în literatură, lipsa de informatie ingreunand procesarea mineralurgică. Principalele obiective ale proiectului sunt: (1) caracterizarea depozitelor din punct de vedere mineralogic, geochimic şi al cristalografiei mineralelor componente; (2) determinarea proprietăţilor cristalografice şi fizice ale compuşilor de W, Mo, B, Mg, Te, Bi, Sb şi corelarea lor cu chimismul acestora, în scopul de a facilita elaborarea tehnologiilor de procesare; (3) compararea cristalochimiei, proprietăţilor fizice şi cristalografiei compuşilor analizati cu caracteristicile similare ale mineralelor analoage disponibile în colecţii; (4) dezvoltarea pachetelor analitice specifice (microscopie electronică, difracţie de raze X, spectrometrie de absorbţie în IR) pentru diagnosticarea rapidă şi identificarea fazelor de alterare din depozitele de scheelit, borati, brucit, sulfosaruri, care sunt în general ignorate; (5) determinarea structurii cristaline a unor minerale noi, de mare interes academic; (6) dezvoltarea unui model genetic pentru fiecare depozit, şi (7) asigurarea suportului logistic pentru masterate şi doctorate în curs şi pentru activităţi de cooperare internaţionala.

 

Title: Resource geology as a basic tool for sustainable development according to the European standards

The proposed project intends to bring new data on the high-tech and critical for E.U. W- Mo- B- Mg- Te- Bi- and Sb-bearing mineralizations in a series of skarn deposits from Romania (Mraconia, Ciclova, Oraviţa, Ocna de Fier, Dognecea, Pietroasa, Budureasa, Cacova Ierii, Masca Baisoara and Baiţa Bihor). The research will be directed toward the study of crystal chemistry, polytypism, thermal and infrared behavior of compounds in the tungstates, magnesian borates, sulfides, sulfosalts and magnesian oxides. Re-Os ages on molybdenite will contribute to the temporal assignment of the ore depositional event. The associated calc-silicates and carbonates will be also investigated. Crystal-structure refinements, thermal and spectroscopic studies on the target minerals are scarce in literature, the lack of information being an impediment for the mineral processing. The main project goals are: (1) to characterize the host deposits from mineralogical, geochemical and crystallographic points of view; (2) to emphasize the crystallographic and physical properties of the target minerals and to compare them with the crystal chemistry in order to facilitate the processing technologies; (3) to compare the crystal chemistry, physical constants and crystallography of the analyzed compounds with the characteristics of similar phases in available collections; (4) to develop specific analytical packages (e.g., scanning electron microscopy, X-ray diffraction, FTIR) for rapid diagnosis of the weathering phases in scheelite, borate, sulfides, sulfosalts, magnesian oxides deposits, as valuable tool for the rapid identification of these generally ignored species; (5) to refine new crystal structures, of great academic interest; (6) to propose a genetic model for each individual ore deposit, and (7) to assure the logistical support for on-going M.Sc. and Ph.D. works and for international cooperative research actions.

Proiectul: Capacităţi şi servicii instituţionale pentru cercetarea, monitorizarea şi prognoza riscurilor din spaţiul extraatmosferic– acronim SAFESPACE.

Rezultatul: Descifrarea paternului variațiilor geomagnetice si realizarea unui system pentru monitorizarea și prognoza activității geomagnetice.

Beneficiarul: UEFISCDI / PNCDI III

Nr. contractului: Contract nr.16 PCCDI/2018

Perioada: 2018-2020

Responsabil proiect: Laurentiu Asimopolos

Obiectivul acestei teme este de a realiza o bază de date geospatială, în sistem GIS, în care să fie importate şi convertite informaţiile digitizate cu alte produse software. Se va stabili astfel metodologia de import şi prelucrare, perfecţionând sistemul de achiziţie de date pentru a corespunde cerinţelor GIS.

Se estimează ca prin acest proiect să se realizeze:

 • un model al bazei de date spaţiale geologice;
 • o clasificare a datelor în contextul sistemului GIS;
 • importul informaţiilor pentru hărţile geologice la scara 1:1.000.000 şi o parte din cele la scara 1:200.000 şi 1:50.000;
 • posibilitatea extragerii de date spaţiale necesare altor proiecte;
 • realizarea unui server în faza pilot pentu ArcGIS server asociat cu un RDBMS.

Contact: Director proiect George Tudor george.tudor@igr.ro

Acest proiect este susținut de către Institutul Geologic al României. Principalul obiectiv este de a actualiza harta cu substante minerale utile in contextul unei baze de date GIS. Se obțin astfel hărți cu smu, metalogenetice, baza de date cu atribute, diverse clasificări, aplicații de actualizare și interogare a informației.

Colectivul este alcătuit din specialiști cu experiență in domeniul metallogeniei și al bazelor de date GIS.

Contact: Coordonator proiect George Tudor george.tudor@igr.ro

MODELAREA PALEOCLIMATULUI IN ARIA CARPATICA PE BAZA STUDIULUI FLORELOR CENOFITICE DIN ROMANIA – PALAEOBOT

Dupa peste un secol de cercetari paleobotanice in aria Carpatilor romanesti este vremea abordarii interpretative a datelor acumulate. Prin studii de macroresturi vegetale si de polen si spori au fost descrise o serie de flore apartinand Cenofiticului, interval de timp dominat de Angiosperme. Pe baza acestora sunt posibile interpretari paleoclimatice, paleoecologice si paleogeografice. Pentru conformitate cu ICBN (International Code of Botanical Nomenclature) este necesara o revizie formala a tuturor taxonilor identificati si stabilirea echivalentilor actuali. Pentru calculul parametrilor climatici se va analiza si evalua fiecare flora cenofitica descrisa, prin metode moderne, ca metoda CLAMP (Climate-leaf analysis multivariate program) ori CA (Coexistence Approach). Rezultatele vor fi transformate in curbe exprimand evolutia paleoclimatica din Cretacicul superior pana in prezent. Acest proiect se va desfasura in paralel cu implicarea stiintifica a autorilor in programul international NECLIME. Concluziile acestui studiu ar putea sugera tendinte de evolutie ale mediului in viitor.

Fluctuaţii climatice majore în Miocenul României: dovezi paleobotanice – FLUCLIMRO

Principalul obiectiv al proiectului il reprezinta constituirea bazei nationale de date paleofloristice, paleovegetationale, paleoecologice si paleoclimatice, indispensabila evaluarii evolutiei regnului vegetal in miocen si calcularii fluctuatiilor climatice majore decelate in miocenul Romaniei.

Geo-biodiversitatea Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş

Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru îmbogăţirea patrimoniului natural al parcului şi extinderea limitelor acestuia

Acest proiect propune documentarea stiintifică a Parcul National Cheile Bicazului – Hăsmas care va avea o contributie foarte importantă la cresterea si îmbunătătirea gradului de cunoasterea a Patrimoniului natural pe care parcul îl detine, a geo- si biodiversitătii regiunii tutelate, creând conditii pentru o colaborare stiintifică pe termen lung a partenerilor din acest consortiu de cercetare cu Administratia Parcului.